Νομιμοποιητικά Έγγραφα Ανοίγματος Λογαριασμού

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1Στοιχεία ταυτότητας
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
2Υπόδειγμα Υπογραφής Πελάτη Βεβαίωση υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή κατάστημα ΕΤΕ
3Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία ή
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικής εφορίας ή
 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
4Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 • Βεβαίωση του εργοδότη ή
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
 • Επαγγελματική ταυτότητα ή
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
5Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικής εφορίας
6Τραπεζικός λογαριασμός Φωτοτυπία βιβλιαρίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός λογ/σμού και ο/οι δικαιούχος/οι

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top